Regulamin sklepu

Regulamin sklepu

 

§1 Definicje

Administrator Serwisu – Gabinety Stomatologiczne Anna Łokaj DentystaSzczecin.eu z siedzibą w Szczecinie 70-375 przy ul. 5 Lipca 43, NIP: 8212173962, REGON: 320424347.

Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem: https://dentystaszczecin.eu służąca do realizacji Usługi oraz umożliwiająca korzystanie z usług dodatkowych świadczonych przez Administratora.

Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z usług za pośrednictwem Serwisu.

Usługa – pierwsza wizyta w gabinecie stomatologicznym, za którą pobierana jest wcześniejsza Opłata rezerwacyjna.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta w celu zawarcia Umowy sprzedaży, określające liczbę Usług, dane płatności i ewentualne dodatkowe informacje.

Umowa sprzedaży – w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, umowa zawarta z Klientem, z wykorzystaniem Serwisu.

Opłata rezerwacyjna – Klienci, którzy rejestrują się na Usługę za pośrednictwem Serwisu, zobowiązani są do wcześniejszego uiszczenia opłaty w wysokości 50 zł na rzecz Administratora serwisu.

 

§2 Korzystanie z Serwisu

Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu Klient zobowiązany jest zapoznać się z niniejszą treścią Regulaminu.

Klient jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu podczas korzystania z Serwisu.

Korzystanie z Serwisu możliwe jest przy pomocy urządzenia z dostępem do internetu wyposażonego w przeglądarkę internetową i system operacyjny.

Z Serwisu mogą korzystać osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

 

§3. Warunki zawarcia Umowy sprzedaży i realizacji Usługi

W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Serwisu należy w pierwszej kolejności dokonać wyboru Usługi dostępnej w przedmiotowym Serwisie.

Wybór Usługi przez Klienta jest dokonywany poprzez złożenie Zamówienia lub w drodze wyjątku podczas konsultacji z doradcą, który potwierdza wybór i warunki na wskazany adres mailowy,

Złożenie Zamówienia wymaga:

Czas realizacji Zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

Administrator umieścił w Serwisie informację o terminie, w jakim Klient jest zobowiązany dokonać Opłaty rezerwacyjnej.

Nie opłacona w ciągu 30 minut od złożenia Zamówienia rezerwacja Usługi skutkuje jej anulowaniem, a tym samym rozwiązaniem Umowy Sprzedaży.

Po złożeniu Zamówienia Administrator Serwisu przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu Zamówienia do realizacji, co potwierdza również zawarcie Umowy sprzedaży.

W przypadku, gdy Klient nie skorzysta z zarezerwowanej Usługi z jakiejkolwiek przyczyny leżącej po stronie Klienta, Administrator Serwisu nie zwraca Opłaty rezerwacyjnej dokonanej przez Klienta podczas składania Zamówienia.

 

§4. Dane osobowe

Wszelkie dane osobowe podane w procesie rejestracji w Serwisie będą wykorzystane przez Serwis wyłącznie do celów realizacji Usługi, przyjęcia zapłaty, udokumentowania transakcji oraz dla celów rachunkowych.

Szczegółowe informacje dotyczące gromadzenia, przetwarzania i przechowywania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności.

 

§5. Reklamacje

Klientowi przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji.

Reklamacja powinna zawierać dane identyfikujące Klienta, opis zgłaszanych zastrzeżeń oraz wskazanie pożądanego przez Klienta sposobu rozwiązania problemu.

Wszelkie reklamacje związane z Usługą lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient powinien kierować w formie pisemnej na adres siedziby Administratora serwisu, czyli: Gabinety Stomatologiczne Anna Łokaj Dentysta.eu, ul. 5 Lipca 43, 70-375 Szczecin. Reklamacje można również składać e-mailem przy użyciu formularza kontaktowego dostępnego na stronie Serwisu.

Reklamacja jest rozpatrywana niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacji.

 

§6. Warunki dokonywania zwrotów

Klient może odwołać Usługę bez podawania przyczyny najpóźniej w dniu poprzedzającym jej realizację. W takiej sytuacji Administrator serwisu zobowiązuje się zwrócić wniesiony przez Klienta na rzecz tejże Usługi koszt Opłaty rezerwacyjnej – nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odwołaniu Usługi.

Administrator serwisu dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

W przypadku, gdy Klient nie odwoła Usługi lub odwoła Usługę w dniu jej realizacji, Administrator serwisu zastrzega sobie prawo zatrzymania wniesionej przez Klienta Opłaty rezerwacyjnej.

 

§7. Postanowienia końcowe

W przypadku powstania sporu na ramach zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na bazie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie, a sądem właściwym dla rozstrzygania sporów z Klientami jest sąd właściwy miejscowo według obowiązujących przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące.

Administratorowi serwisu przysługuje prawo zmiany Regulaminu, o której poinformuje Klienta w postaci informacji umieszczonej w Serwisie. Zmiana warunków korzystania z Serwisu nie będzie dotyczyć Usług zamówionych przez Klienta przed wprowadzeniem zmiany w życie.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 3 grudnia 2020 r. 

DODATKOWE ATUTY NASZEGO GABINETUOUR DENTAL PRACTICE'S ADDITIONAL ADVANTAGESYDERLIGERE FORDELE AF VORES KLINIK
NASZYM PACJENTOM GWARANTUJEMYOUR PATIENTS ARE GUARANTEED THE FOLLOWINGVI GARANTERER VORES PATIENTER

ZAPRASZAMY

Kontakt z nami:

Contact:

Adres:

Address:

  • ul. 5 Lipca 43/2, Szczecin
91 829 72 72